avukatnet

Burdasiniz: Hukuk Hukuk Kösesi TR Hukuk Bilgileri Imar Hukuku Bölüm 1 - 18. Madde uygulaması ne demektir?

Imar Hukuku Bölüm 1 - 18. Madde uygulaması ne demektir?

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
Imar Hukuku Bölüm 1
Nazım imar planı nedir?
Uygulama imar planı nedir?
İmar planı vatandaş tarafından nasıl görülür ve itiraz edilir?
İmar adası ve imar parseli nedir?
İfraz ve tevhid nasıl yapılır?
18. Madde uygulaması ne demektir?
Parselasyon işlemi nasıl yapılır?
Mücavir alan nedir?
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda inşaat yapmak için nereye başvurulur?
Tüm Sayfalar

18. Madde uygulaması ne demektir?

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazları ile, kamu kuruluşlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir. Ancak bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaları düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuz beşini geçemez.Reklam