Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 1 - Kimler seçimlerde aday olamazlar ?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 15782

Makale Dizini

Kimler seçimlerde aday olamazlar ?

İlkokul mezunu olmayan, medeni haklarını kullanma konusunda kısıtlı, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş, kamu hizmetinden yasaklı, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına mahkum olan, affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkum olanlar; TCK.’nun ikinci kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar; TCK.’nun 312/2. fıkrada yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa, açıkça tahrik etme suçlarından mahkum olanlar ile TCK.m.536/1-2-3.f ıkralarında yazılı eylemlerle aynı yasanın 537/1-2-3-4-5. fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar aday olamazlar.

Sayılan bu mahkumiyetleri olmayan otuz yaşını dolduran her yurttaş milletvekiliğine ; en az altı ay süre ile o seçim çevresinde oturmuş olan ve yirmibeş yaşını dolduranlar belediye başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilirler.

Okur yazar olmak kaydı ile en az altı aydan beri o yerde mahalle veya köyde oturmak şartı ile yirmibeş yaşını dolduran her yurttaş, seçilmeye mani hali olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir.