Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 1 - Kimler siyasi partilere üye olamazlar?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 15778

Makale Dizini

Kimler siyasi partilere üye olamazlar?

Hakimler, savcılar sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurumlarında memur statüsünde çalışanlar, yaptıkları hizmet bakımından işçi sayılmayan diğer kamu görevlileri, ordu mensupları;Kamu hizmetlerinden yasaklı olan:

a.Zimmet, irtikap, ihtilas, rüşvet, hırısızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma gibi yüzkızartcı suçlar ile kaçakçılık suçu, resmi ihalelere fesat karıştırma ve devlet sırlarını açığa vurma suçundan mahkum olanlar,

b.Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 3 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

c.TCK.312º2 , TCK 536º1-2-3, 537º1-2-3-4-5 maddeleri ile T.C.K. İkinci babında “Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümleri” düzenleyen TCK.125 ila 173 arasındaki maddelerden mahkum olanlar siyasi partilere üye olamaz, üye kaydedilemez.