Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 2 - Kooperatif nasıl kurulur?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 33362

Makale Dizini

Kooperatif nasıl kurulur?

Kooperaftifler, Kooperatif Yasasına göre en az 7 ortak tarafından imzalanacak anasözleşme ile kurulur. Anasözleşmedeki imzaların noterce onanması şarttır.

Kuruluş amacına uygun olarak anasözleşmede kooperatifin amaçları belirtilmelidir. Tip anasözleşmelerden yararlanılabilir.

Anasözleşmeler , ilgili bakanlıkların il ve ilçelerdeki temsilciliklerine verilir.Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Tescil ve ilanla birlikte kooperatif tüzel kişilik kazanır.

Kooperatiflerde genel kurullarında seçilen denetçiler ile kendi iç denetimini gerçekleştirebildiği gibi, bakanlık denetimi de yapılmaktadır.

Aynı amaçlı 7 kooperatif bir araya gelerek il düzeyinde Kooperatifler Birliği kurabilir.

Kooperatif ortaklığından çıkarılma ve itiraz.

Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul karar verir. Anasözleşmeyle, ortağın genel kurula itiraz hakkı saklı kalmak üzere, Yönetim Kuruluda yetkilendirilebilir.Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren durumlar anasözleşmede gösterilir. Anasözleşmede açıkça gösterilmeyen nedenler dışında üyeler, ortaklıktan çıkarılamazlar. Çıkarılma kararı gerekçeli olarak, tutanağa geçirileceği gibi ortaklar defterine de yazılır.Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere, on gün içerisinde notere tevdii edilir.Bu ortak tebliğden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilir. Karar yönetim kurulunca verilmiş ise, ortak,üç ay süre için de genel kurula itiraz edebilir.Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır.

Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulu kararı aleyhine itiraz davası açılamaz.İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşıda itiraz davası açılabilir.