Telefon: +49 2161 48 10 01

Yurttaşlık İşlemleri

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 13455

Makale Dizini

Nüfus kayıt işlemi nasıl yapılır ?

Her yurttaş, Türkiye’de ikametgahının ya da sonradan ikamet edindiği yerin nüfus memurluğuna başvurarak, kendisini yazdırmaya ve bir nüfus cüzdanı almaya mecburdur. Reşit olmayanlar için veli ve vasileri bu işlemleri yapacaklardır. Ana ve babalar çocuklarının doğumunu bir ay içerisinde (doğum hastanede olmuş ise doğum tutanağı ile, evde olmuş ise iki tanıkla); evlenme halinde evlenmeyi gerçekleştiren görevli tarafından kişinin kayıtlı bulunduğu nüfus idaresine bir ay içerisinde evlenme vukuatının gönderilmesi ile; boşanma, gaiplik kararı ve nesep düzeltilmesi hallerinde kararın kesinleşmesini takip eden otuz gün içerisinde mahkeme yazı işleri müdürünce yargı çevresindeki nüfus idaresine gönderilmesiyle; ölüm halinde, ölümün hastane, cezaevi, okul, fabrika, işyeri gibi sıhhi ve resmi bir kurumda vuku bulması halinde yetkililer tarafından mahallin nüfus idaresine, ölüm vapur, tren, uçak gibi genel bir yolcu taşıtında meydana gelmiş ise taşıtın sorumlusunca ilk uğrak yeri nüfus idaresine tutulacak üç nüsha ölüm tutanağının bir örneğinin gönderilmesi ile, evde vukuu bulan ölümlerde herhangi bir belgeye dayanmayanmıyorsa iki tanığın beyanı ve tutulacak ölüm tutanağını imzalamaları ile, herhangi bir sağlık kuruluşu ya da köy muhtarlıklarınca tutulacak üç nüsha ölüm tutanağının bir örneğinin mahallin nüfus idaresine gönderilmesi ile evlilik dışı olan çocukların resmi bir senet ya da ölüme bağlı bir tasarrufla tanınması halinde resmi senedi akteden kurumca mahallin nüfus idaresine bildirilmesi ile, hakimden evlat edinmeye izin alınması ve resmen evlatlık sözleşmesi aktedilmesi yoluyla evlat edinme veya evlatlık sözleşmesinin kaldırılması olaylarında ilgililerince belgelerin onaylı örneklerinin nüfus müdürlüğüne verilmesi ile işlem yapılır.

Nüfus memurları da bunları ilçe esasına göre tutulan nüfus kütüklerinde, mahalle ve köy esasına göre oluşturulan aile kütüklerine yazmaya mecburdurlar. Doğum, ölüm ve yer değiştirme bildirileri bir tutanakla tespit, diğer şahsi hal olayları ise mahkemeler ve dairelerin verecekleri ilam ve resmi belgelere dayanmak suretiyle aile kütüklerine işlenir. Yurtdışında bulunanlar bu işlemleri konsolosluklar vasıtasıyla gerçekleştirebilirler.

Nüfus bilgilerindeki yaş, ad, soyadı ve diğer kayıtları düzeltmek isteyenlerin oturdukları yer asliye hukuk mahkemelerine başvurmaları ve nüfus müdürlüğünü hasım göstererek dava açmaları gerekir. Bu dava cumhuriyet savcıları, nüfus başmemuru ya da nüfus memuru huzurunda görülerek, dinlenecek tanıklar, resmi kayıt örnekleri ve belgelerle ispat olunarak karara bağlanır.


Yaş, ad ve soyadı düzeltme işlemleri nasıl yapılır?

Yaş, ad ve soyadı ve diğer nüfus kaydı düzeltme işlemleri, nüfus yasasına göre ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak dava yoluyla olur. Bu tür davalar Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılır. Duruşmaya cumhuriyet savcısıda katılır.

Bu tür bir davayı yalnız düzeltme isteyenler değil, ilgili resmi dairenin başvurusu üzerine C.Savcısı da açabilir. Karara karşı tarafların Yargıtay’a başvurma hakkı da bulunmaktadır.Kararlar kesinleştikten sonra, nüfus kütüğüne geçirilir.

Yaş düzeltme davası bir defa açılabilir.


Askerlik işlemleri nasıl yapılır?

Askerlik ülkemizde zorunludur. 19 yaşında yoklama işlemleri başlar. 20 yaş askerlik yaşıdır. Tecil koşulları varsa (eğitim, dış hizmet, özel yasal düzenleme vb.) durumlarda bağlı olunan askerlik şubesinden alınacak belge ile askerlik ertelenmektedir.

Erteleme koşulu olmaksızın askerlik işlemlerini yerine getirmeyen ve askere gitmeyenler hakkında yaptırım uygulanmaktadır.

Askerlik bittikten sonra 40 yaşına kadar her yıl ikametgahın bulunduğu askerlik şubesine başvuru yapılarak itiyat yoklaması zorunluluğu da vardır.


Cenaze işlemleri nasıl yapılır?

Cenaze işlemleri belediyelerin ilgili birimleri ile görüşülerek yürütülmelidir. Belediye olmayan yerlerde de muhtarlıklar aracılığıyla yürütülür.

Ölünün kimlik belgesi, tedavi görmüş ise doktorun verdiği belgeler, ölüm herhangi bir kurumda olmuş ise bu kurumun verdiği ölüm raporu defin işlemlerinin yapılabilmesi için zorunlu belgelerdir.

Şehir içi veya şehirler arası nakil için de aynı yol izlenir.

Mezar yeri alınması ve mezar bakımı için de Belediyeye bağlı mezarlıklar müdürlüğüne başvurulmalıdır.