Telefon: +49 2161 48 10 01

Imar Hukuku Bölüm 1 - İmar planı vatandaş tarafından nasıl görülür ve itiraz edilir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 48033

Makale Dizini

İmar planı vatandaş tarafından nasıl görülür ve itiraz edilir?

Belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylayarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca, belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları, belediye meclisi inceleyerek on beş gün içinde kesin karara bağlar.