1905-1998 ÖLDÜRÜLEN GAZETECÝLER*
ADI YAYIN ORGANI YERÝ TARÝH
Tevik Nevzat  Hikmet  Adana 1905
Hasan Fehmi Bey  Serbesti Ýstanbul 6 Nisan 1909
Ahmet Samim Sada-ý Millet  Ýstanbul 9 Haziran 1910
Zeki Bey  Serbesti-Þehrah  Ýstanbul 10 Temmuz 1911
Þair Hüseyin Kami  Alemdar-Konya  Konya 1912
Silahçý Tahsin  Silah-Bomba  Ýstanbul 27 Temmuz 1914
Hasan Tahsin (Osman Nevres)  Hukuk-u Beþer  Ýzmir 15 Mayýs 1919
Ali Kemal  Peyami Sabah Ýzmit 6 Kasým 1922
Ali Þükrü Bey  Tan  Ankara 2 Nisan 1923
Hüseyin Hilmi Bey (Sosyalist Hilmi)  Ýþtirak - Medeniyet Ýstanbul 1923
Hikmet Þevki Bey  Hakimilyet-i Milliye  Ankara 28 Nisan 1930
Sabahattin Ali  Marko Paþa  Kýrklareli 16 Haziran 1948
Adem Yavuz  ANKA Ajansý Kýbrýs 26 Aðustos 1974
Ali Ýhsan Özgür  Politika  Ýstanbul 22 Kasým 1978
Cengiz Polotkan  Hafta Sonu  Ankara 1 Aralýk 1978
Abdi Ýpekçi  Milliyet  Ýstanbul 1 Þubat 1979
Ýlhan Darendelioðlu  Ortadoðu  Ýstanbul 19 Kasým 1979
Ýsmail Gerçeksöz  Ortadoðu  Ýstanbul 4 Nisan 1980
Ümit Kaftancýoðlu  TRT  Ýstanbul 11 Nisan 1980
Muzaffer Feyzioðlu  Hizmet Trabzon 15 Nisan 1980
Recai Ünal  Demokrat  Ýstanbul 22 Temmuz 1980
Mevlüt Iþýk  Türkiye  Ankara 1 Haziran 1988
Seracettin Müftüoðlu Hürriyet (Nusaybin)  Nusaybin 28 Haziran 1989
Sami Baþaran  Gazete  Ýstanbul 7 Kasým 1989
Kamil Baþaran  Gazete  Ýstanbul 28 Þubat 1990
Çetin Emeç  Hürriyet  Ýstanbul 7 Mart 1990
Turan Dursun  Yüzyýl 2000 dergi Ýstanbul 4 Eylül 1990
Gündüz Etili  Yeni Günaydýn  Ýstanbul 18 Eylül 1991
Halit Güngen  2000’e Doðru  Diyarbakýr 18 Þubat 1992
Cengiz Altun  Yeni Ülke  Bataman 24 Þubat 1992
Ýzzet Kezer  Sabah  Cizre 23 Mart 1992
Bülent Ülkü  Körfeze Bakýþ  Bursa 31 Mart 1992
Mecit Akgün  Yeni Ülke  Nusaybin 2 Haziran 1992
Hafýz Akdemir  Özgür Gündem  Diyarbakýr 8 Haziran 1992
Çetin Abayay  Özgür Halk  Batman 29 Temmuz 1992
Yahya Orhan  Özgür Gündem  Gercüþ 31 Temmuz 1992
Hüseyin Deniz  Özgür Gündem  Ceylanpýnar 9 Aðustos 1992
Musa Anter  Özgür Gündem  Diyarbakýr 20 Eylül 1992
M. Sait Erten  Azadi-Denk  Diyarbakýr 3 Kasým 1992
Yaþar Aktay  Türkiye  Hani 9 Kasým 1992
Hatip Kapçak  Hürriyet Mazýdaðý 18 Kasým 1992
Namýk Tarancý  Gerçek  Diyarbakýr 20 Kasým 1992
Uður Mumcu  Cumhuriyet  Ankara 24 Ocak 1993
Kemal Kýlýç  Ö.Gündem-Y.Ülke  Þ. Urfa 18 Þubat 1993
M. Ýhsan Karakuþ  Silvan Gazetesi  Silvan 13 Mart 1993
Ercan Gürel  HHA-Bergama  Bergama 20 Mayýs 1993
Ömer Taþar  Milli Gazete  Saraybosna 26 Haziran 1993
Ýhsan Uygur (kayýp)  Sabah  Ýstanbul 6 Temmuz 1993
Rýza Güneþer  Halkýn Gücü Ýstanbul 14 Temmuz 1993
Ferhat Tepe  Özgür Gündem  Bitlis 3 Aðustos 1993
Aysel Malkaç (kayýp)  Özgür Gündem  Ýstanbul 7 Aðustos 1993
Muzaffer Akkuþ  Sabah-MÝLHA Ajansý Bingöl 20 Eylül 1993
Ruhi Can Tul  Türkish Daily News  Kýrýkkale 14 Ocak 1994
Nazým Babaoðlu (kayýp)  Özgür Gündem  Siverek 12 Mart 1994
Kamil Koþapýnar  Zaman  Erzurum 19 Mart 1994
Erol Akgün  Devrimci Çözüm  Gebze 8 Eylül 1994
Bahri Iþýk  Çaðdaþ Marmara  Ýstanbul 17 Eylül 1994
Ersin Yýldýz  Özgür Ülke  Ýstanbul 3 Aralýk 1994
Onat Kutlar  Cumhuriyet  Ýstanbul 11 Ocak 1995
Bekir Kutmangil  Yeni Günaydýn  Ýstanbul 23 Mayýs 1995
Nail Aydýn  Son Haber  Giresun 28 Temmuz 1995
Sayfettin Tepe  Yeni Politika Bitlis 29 Aðustos 1995
Metin Göktepe  Evrensel  Ýstanbul 8 Ocak 1996
Yemliha Kaya  Halkýn Gücü  Ýstanbul 27 Temmuz 1996
Mehmet Topaloðlu  Kurtuluþ Adana 28 Ocak 1998
Not: Hikmet Þevki Bey, Ercan Güler, Kamil Koþapýnar, Bahri Iþýk ve Nail Aydýn’ýn mesleki görevleri ya da toplumsal olaylarla ilgisi bulunmayan nedenler sonucu öldürüldükleri belirtilmektedir.